V zariadení opatrovateľskej služby

sa poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/ 2008 Z.z. o sociálnych službách , ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje:
• pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
• sociálne poradenstvo,
• sociálna rehabilitácia,
• ubytovanie,
• stravovanie,
• upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
• utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,
• zabezpečujeme  záujmovú  činnosť,
• zabezpečuje sa ošetrovateľská starostlivosť.


V domove sociálnych služieb

sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, 448/ 2008 Z.z. o sociálnych službách.

V domove sociálnych služieb sa poskytuje: 
• pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
• sociálne poradenstvo,
• sociálna rehabilitácia,
• ubytovanie,
• stravovanie,
• upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
• osobné vybavenie,
• zabezpečuje sa záujmová činnosť,
• utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,
• zabezpečuje sa rozvoj pracovných zručností


Zariadenie pre seniorov Senires n.o

je poskytovateľom sociálnej služby podľa zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.
V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. V zariadení v zmysle § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytujeme:

• pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
• sociálne poradenstvo,
• sociálnu rehabilitáciu,
• ubytovanie,
• stravovanie,
• upratovanie,
• pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie,
• utvárame podmienky na úschovu cenných vecí,
• zabezpečujeme  záujmovú  činnosť,
• zabezpečuje s ošetrovateľská starostlivosť.