Poskytovanie sociálnych služieb, ako aj postup pri prijímaní klientov do zariadenia sociálnych služieb  je v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Keď sa pevne rozhodnete pre naše zariadenie, oznámte to obci, v ktorej máte trvalý pobyt, ak ste senior a máte záujem o poskytovanie služieb v Zariadení pre seniorov, a to vyplnením tlačiva, ktoré si môžete stiahnuť tu

Ak máte záujem o poskytovanie služieb v Domove sociálnych služieb, vyplňte tlačivo, ktoré si môžete stiahnuť tu

Pri prijatí do Zariadenia pre seniorov je potrebne si priniesť

 • osobné ošatenie
 • hotovosť na zaplatenie prvej úhrady za poskytnuté sociálne služby
 • lieky na 3 dni minimálne
 • občiansky preukaz
 • preukaz poistenca
 • preukaz občana ťažko zdravotne postihnutého (ak ste vlastníkom)
 • rozhodnutie súdu o určení opatrovníka (ak je občan pozbavený spôsobilosti pre právne úkony)
 • rozhodnutie sociálnej poisťovne o určení osobitného príjemcu (ak je klientovi určený)
 • rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnych služieb vydané príslušným úradom (Zariadenie pre seniorov – obec, v ktorej má občan trvalý pobyt, Domov sociálnych služieb – samosprávny kraj)– žiadosť podáte na sociálnom odbore, tlačivo si môžete stiahnuť tu
 • potvrdenie o výške dôchodku vydané Sociálnou poisťovňou, resp. iné potvrdenia dokladujúce pravidelný mesačný príjem občana
 • notársky overené Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu, ktoré si môžete stiahnuť tu
 • potvrdenie lekára o bez infekčnosti – oslovte so žiadosťou svojho obvodného lekára