NÁSTUP DO ZARIADENIA JE NAOZAJ JEDNODUCHÝ

a s našou asistenciou to pôjde rýchlo a bez stresu.
1.

Zavolajte nám a dohodnite si stretnutie

Stačí k nám zavolať na preferovanú pobočku alebo odoslať kontaktný formulár uvedený na našej stránke. Následne si naša sociálna pracovníčka s Vami po krátkom rozhovore dohodne stretnutie a upresní, aké doklady si máte priniesť.

2.

Osobné stretnutie pri šálke kávy

Na osobnom stretnutí Vám navrhneme optimálne riešenie a druh sociálnej služby, ukážeme izby a vybavenie zariadenia. Detailne vás oboznámime s poskytovanými službami a s personálom, ktorý sa bude o klienta starať. Upresníme a vysvetlíme, aké potvrdenia a doklady je pred príchodom klienta do zariadenia potrebné zabezpečiť.

3.

Staňte sa naším klientom

Naša sociálna pracovníčka Vám rada pomôže a usmerní pri vybavovaní dokumentácie potrebnej k nástupe do nášho zariadenia sociálnch služieb. 

Po preukázaní všetkých potrebných dokumentov môže klient nastúpiť do nášho zariadenia.

PRED NÁSTUPOM DO ZARIADENIA
ŽIADAME O PREDLOŽENIE NASLEDUJÚCEJ DOKUMENTÁCIE

 

 1. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu – vydáva obec alebo mestská časť podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa o  sociálnu službu.
 2. Posudok o odkázanosti na sociálnu službu. Je súčasťou Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.
 3. Kompletne vyplnená a podpísaná žiadosť o poskytnutí sociálnej služby.
 4. Rozhodnutie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny SR  o poberaní kompenzácií a taktiež preukaz ZŤP.
 5. V prípade ovdovenia, alebo  rozvodu príslušný doklad  (úmrtný list, právoplatné rozhodnutie zo súdu o rozvode manželstva).
 6. Rozhodnutie o výške dôchodku  zo sociálnej poisťovne s dátumom december predošlého roku, prípadne január aktuálneho roku.
 7. Potvrdenie z Úradu práce a sociálnych veci a rodiny SR o nevyplácaní opatrovateľského príspevku na žiadateľa.
 8. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu.
 9. Ak žiadateľov dôchodok preberá iný príjemca doklad o jeho ustanovení. Právoplatné rozhodnutie súdu a uznesenie o určení opatrovníctva (ak je žiadateľ obmedzený na spôsobilosti na právne úkony).
 10. Vyjadrenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave žiadateľa príp. prepúšťacia správa z nemocnice.
 11. Potvrdenie lekára o tom, že žiadateľ nemá kontraindikáciu ku dňu nástupu do zariadenia:
  - vyšetrenie na bacilonosičstvo, výter z rekta, výter z hrdla a z nosa (nie starší ako mesiac pred nástupom),
  - RTG pľúc s vyhodnotením alebo pľúcne vyšetrenie (nie starší ako 3 mesiace pred nástupom),
  - krvné odbery HBsAg,  BWR, HIV (nie starší ako rok pred nástupom),
  - potvrdenie o psychiatrickom vyšetrení so súhlasom lekára pre nástup do zariadenia,
  - potvrdenie o očkovaní proti COVID-19,
  - PCR test - podľa aktuálnej epidemiologickej situácie
 12. V prípade, že sa žiadateľ nedokážete podpísať, je potrebné predložiť lekárske potvrdenie dokumentujúce toto zdravotné postihnutie. V prípade, že žiadateľ poveril zastupovaním inú osobu, je potrebné predložiť úradne overené splnomocnenie (resp. generálnu plnú moc)

 13. V prípade, že je žiadateľ pozbavený alebo obmedzený spôsobilosti na právne úkony, je potrebné doložiť uznesenie o pozbavení spôsobilosti na právne úkony z okresného súdu a listinu o uznesení opatrovníka

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE

Senires - Ruzomberok

V DEŇ NÁSTUPU

 1. Platný občiansky preukaz
 2. Preukaz poistenca
 3. Preukaz ZŤP (ak žiadateľ jeho držiteľom)
 4. Diabetickú knižku (ak je žiadateľ diabetik)
 5. Potvrdenie o bezinfekčnosti nie staršie ako 3 dni

PRE SVOJÚ OSOBNÚ POTREBU SI PRINESTE

 1. Osobné šatstvo a obuv na jednotlivé ročné obdobia v interiéri a exteriéri, nezabudnite druh a množstvo ošatenia prispôsobiť aj svojmu zdravotnému stavu (napr. pri inkontinencii) a viditeľne ho označiť svojim menom a priezviskom
 2. Hygienické potreby (toaletné potreby – toaletný papier, mydlo, šampón, uteráky, osušky, potreby na čistenie zubov/zubných náhrad a pod.) a ďalšie zdravotnícke potreby (inkontinenčné pomôcky na 1 mesiac – napr. plienky, týždenný dávkovač na lieky, barly, korzety a pod.)
 3. Lieky aspoň na 1 mesiac + zoznam liekov s presným rozpisom ich užívania od obvodného lekára, vrátane informácie o všetkých odborných ošetrujúcich lekároch
 4. Drobné predmety osobnej potreby (napr. hrnček, príbor, dózu na potraviny, deku, vankúšik a pod.), resp. obľúbené predmety (fotografie, obrázky, hodinky, rádio, kvet a pod.)