Našou filozofiou starostlivosti je prístup zameraný na človeka.

Naša starostlivosť je prispôsobená potrebám našich klientov – od tých, ktorí potrebujú trochu asistovanej pomoci až po špecializovanú 24-hodinovú starostlivosť. Sme schopní uspokojiť celé spektrum potrieb starostlivosti. Denne spoznávame potreby našich klientov vrátane ich doterajších životov, koníčkov, záujmov a preferencií.

Spolu s ich anamnézou a požiadavkami na osobnú starostlivosť sú tieto informácie zostavené do komplexného plánu starostlivosti. Používame najnovšie technológie, aby sme našim ošetrovateľským pracovníkom umožnili rýchlo a presne zaznamenávať interakcie starostlivosti. To znamená, že každý člen nášho tímu pozná človeka ako jednotlivca a potreby starostlivosti sú zaradené do jeho plánov starostlivosti a vykonaných nevyhnutných zásahov na základe individuálnych potrieb.

POSKYTUJEME 3 DRUHY SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

1.
Sociálna služba

ZARIADENIE PRE SENIOROV

 poskytuje sociálne služby fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

2.
Sociálna služba

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

poskytuje sociálne služby fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, 448/ 2008 Z.z. o sociálnych službách.

3.
Sociálna služba

ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

poskytuje sociálne služby plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/ 2008 Z.z. o sociálnych službách , ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

AKTIVITY PRE PLNOHODNOTNEJŠÍ ŽIVOT

V rámci sociálnej starostlivosti sú zamestnaní sociálne pracovníčky, ktoré povzbudzujú klientov, aby sa venovali individuálnym záujmom a koníčkom. Všetci naši zamestnanci sa tiež zapájajú do rekreačnej terapie ako súčasti každodenného života. Často sa organizujú výlety, zábavy a podporujú sa komunitné kontakty.

Naše sociálne pracovníčky povzbudzujú všetkých klientov, aby boli aktívni, a zapájali sa do množstva remeselných aktivít, pečenia, spevu, fyzickej aktivity, tvorivého písania, aby vytvorili krásne básne, ktoré rozprúdia množstvo rozhovorov s obľúbenými príbehmi a znovu ak zaspomínali na čas z mladosti.

ODBORNÉ ČINNSOTI

Vykonáva odborne vzdelaný personál, ktorý zabezpečuje nepretržitú pomoc, podľa potrieb prijímateľov sociálnej služby. Odkázanosť fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa posudzuje podľa toho, či je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri väčšine úkonov,

Ošetrovateľskú starostlivosť poskytujeme osobám so zmeneným zdravotným stavom súvisiacim s imobilizačným syndrómom, s chronickým dekompenzovaným ochorením, s neurologickým ochorením, po operačnom výkone, po úraze s obmedzenou hybnosťou, s narušenou integritou kože, alebo iným zdravotným problémom, na základe odporúčania lekára ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností, alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, a pri základných sociálnych aktivitách.

Poskytuje základné aj špecializované sociálne poradenstvo, ktoré zahŕňa najmä informácie o odborných činnostiach, informácie legislatívno-právneho aj vecného charakteru. Poskytujeme základné informácie o možnostiach riešenia problémov našich obyvateľov a podľa potreby im odporúčame a sprostredkujeme ďalšiu odbornú pomoc.

OBSLUŽNÉ ČINNSOTI

Ubytovanie je zabezpečené v jedno a dvojposteľovýh izbách. Väčšina izieb je vybavená nábytkom, kúpelňou s vaňou alebo sprchovacím kútom. Viac informácii o ubytovaní si môžete prezrieť v detaile jednotlivých zariadieniach v sekcii O nás. 

Podľa individuálnych požiadaviek zabezpečujeme klientom racionálnu, diabetickú, ako aj špeciálnu diétnu stravu 5 až 6 krát denne. Samozrejme je zabezpečený aj celodenný pitný režim.

Upratovanie spoločenských priestov a izieb klientov prebieha denne na základe sanitačného a dezinfekčného programu. 

Osobné šatstvo klientov ako aj posteľnú bielizeň perieme podľa potreby klientov vo vlastnej práčovni, ktorú je zariadená profesionálnym technickým vybavením.

OSTATNÉ ČINNOSTI

Záujmové činnosti obsahujú zábavnú aj terapeutickú časť a sú zamerané hlavne na rozvoj telesných, psychických a sociálnych zručností a znalostí, ako aj na podporu tvorivej činnosti/schopnosti našich obyvateľov. Vychádzajú z potrieb a záujmov klienta a sú ponúkané denne, v dopoludňajších aj popoludňajších hodinách. 

Zdravotná rehabilitácia je klientom poskytovaná na základe odporúčania lekára. Fyzioterapeut zariadenia vypracuje na základe tohto odporúčania individuálny rehabilitačný plán, podľa ktorého sa klientovi indikujú jednotlivé procedúry. Realizácia tohto plánu sa vždy odvíja od momentálneho zdravotného, fyzického ale aj psychického stavu klienta.

Naši klliento majú k dispozícii služby maséra, ktorýc navštevjue zariadenie 1 až 2 krát do týždňa.
Klientom sú poskytované mäkké techniky a klasická masáž. Vybrať si môžu napríklad masáž rúk, nôh, chrbta, ale aj celotelovú masáž

Pedikúra je kozmetická procedúra poskytovaná klientom zariadenia, ktorá zahŕňa ošetrenie a starostlivosť o pokožku chodidiel, prstov a nechtov na nohách – čistenie, brúsenie, strihanie, tvarovanie a celkovú úpravu. 

Strihanie vlasov, farbenie vlasov, melírovanie, styling, regeneračné vyživovacie kúry je len časť služby kaderníka ktoré využívajú naši klienti v pravidelných mesačných intervaloch.

Klienti majú možnosť zúčastniť sa duchovných stretnutí (modlitba sv. ruženca, svätá omša, sv. spoveď, služby Božie) v našej kaplnke, je im poskytnuté duchovné poradenstvo a doprevádzanie kňazom vo finále života.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

CENNÍK